Kontakt
Obecný úrad:
Družstevná 430/1
914 42 Horné Srnie
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.hornesrnie.sk

tel. +421 32 6588281
fax: +421 32 6588281
Najnovšie články
Počet prístupov: 195662

Regenerácia centrálnej zóny obce Horné Srnie

             Projekt regenerácie centrálnej zóny obce predstavuje úpravu centra obce medzi obecným úradom, parkom a kostolom.  Zámerom je zjednotenie koncepcie úpravy týchto plôch.

Zahŕňa:

- rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov od kostola, okolo kultúrneho domu, obecného parku, križovatky ulíc Súhradská, Rozmarínová a Na Hornom konci, ulice Rozmarínová až k obecnému úradu,

- úpravy obecného parku - stavba amfiteátra v parku, vybudovanie nových chodníkov v parku, osvetlenia, novej zelene, inštaláciu mobiliáru – lavičiek, smetných košov, hracích prvkov pre deti, fontány,

- úpravy pred obecným úradom – prebudovanie križovatky vrátane dopravného značenia na oddelenie dopravy a pohybu chodcov so zakomponovaním zelených plôch, výsadba zelene, osadenie lavičiek, úradnej tabule, smetných košov, stojanov na bicykle, vybudovanie osvetlenia upravenej plochy.

            Realizáciou tohto projektu centrum obce dosiahne nový ucelenejší a jednotnejší charakter.

            Práce realizuje firma FALLBO s.r.o. , Žilina. Ukončené budú do konca apríla 2012.

            Celkové náklady projektu predstavujú sumu 451 239,04 eur, z toho 85% bude poskytnutých z fondov EÚ (ERDF), 10% zo štátneho rozpočtu a 5%-ný podiel vo výške 22 562 eur je hradený zo zdrojov obce. 


Program cezhraničnej spolupráce


Itemid:4