Kontakt
Obecný úrad:
Družstevná 430/1
914 42 Horné Srnie
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://www.hornesrnie.sk

tel. +421 32 6588281
fax: +421 32 6588281
Najnovšie články
Počet prístupov: 192332

Skautské stretnutia na hranici

 Cieľom spoločného projektu Obce Horné Srnie a Mesta Brumov-Bylnice  je vytvorenie podmienok pre stretávanie a prehlbovanie kontaktov medzi občanmi slovensko-českého pohraničia a to podporou skautského centra, ktoré spája špecifickú skupinu obyvateľstva – skautov a podporuje zachovanie tradičných hodnôt v oblasti.

Vzhľadom k tomu, že obe strany majú veľkú členskú základňu skautov, projekt chce využiť pozíciu na hranici a zriadiť na hranici skautské centrum. Jedná sa tu o historický priestor, kde sa už teraz skauti občasne stretávajú. Tieto stretnutia sú však jednostranné, neoficiálne a  tiež náhodné. Cieľom projektu je teda spojenie týchto skupín a ich združenie v spoločných aktivitách. V rámci projektu bude riešená  vybavenosť a spôsob fungovania skautského centra. Následne sa uskutočnia dve veľké akcie – I. československé skautské stretnutie na hranici a I. československý skautský tábor na hranici.    Vzhľadom na aktivitu skautov je predpoklad, v budúcnosti sa zo skautských stretnutí na hranici realizovaných v pilotnom projekte stane tradícia.

,,TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV SPRAVOVANÉHO TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM."

Celebrating under the castle - 31st July 2010

P5246633.JPG

The municipality of Horne Srnie in cooperation with the city Brumov-  Bylnice invites you to share "Celebrating under the castle" (in the park in Horné Srnie), on 31st July 2010,   which follows the action "Conquest of the castle", which took place on 4th July 2010 at the Brumov castle.


During the whole day will be the following program:
- Tour about  culture and history of the village of Horne Srnie
- Knowledge contest od children about the history of the village Horne Srnie and town  Brumov-Bylnice
- Skill competition in the presence of scouts, knights duel
- Contemporary cuisine, historical clothing and weapons
- Competitions in archery, throwing ax
- Competitions in shooting crossbow
- Performance of the youth brass band music Mladík
- Many special events: the pony ride, face painting, performance of the falconers

            
Further information will be published on posters prior to the actions on the public boards and the Internet. We look forward to your participation.


Small project - Attractive places of border Horné Srnie/Brumov-Bylnice


Small project includes seven interesting places in Slovakia-Czech border

GOAL IS to maintain the traditional links of friendship and support

Trenčín: Attractive places of border Horné Srnie/Brumov-Bylnice is the name of a new successful project, which is the result of good cooperation of municipalities located on the site of the former border with the Czech Republic. Small project  financed by the European Union by the Fund"s micro-managed self-governing region of Trenčín is situated on the border area of direct assistance to Horné Srnie and Brumov - Bylnice. Given the position of the immediate neighborhood is not only the cooperation of municipal institutions, but to promote the age-old traditions, cultural, social, family and friendship ties. Well equipped municipalities, with a closed community partnership agreement since 2004, are already cooperating together in cultural and sporting areas. Current goal is the expansion of cooperation with the impact on ordinary border citizens.

Oslavy v podhradí 31.7.2010

P5246633.JPG

 Dne 31. července 2010  Vás Obec Horné Srnie ve spolupráci s městem Brumov-Bylnice v rámci projektu "Život v podhradí" zve na akci Oslavy v podhradí (v obecním parku v Hornom Srní), která navazuje na akci Dobytí hradu, která se uskutečnila 4. července 2010 na hradě Brumov.

Během celého dne bude probíhat následující program:
- Prohlídka expozice lidové kultury a historie obce Horné Srnie
- Znalostní soutěže dětí o historii obce Horné Srnie a města Brumov-Bylnice
- Soutěže dovednosti za účasti skautů, rytířské souboje
- Dobová kuchyň, prohlídka dobového oblečení a zbraní
- Soutěže ve střelbě z luku, hod sekerkou
- Soutěže ve střelbě kuší
- Vystoupení Mládežnické dechové hudby Mladík
- Mnohé doprovodné akce: jízda na ponících, malování na obličej, představení rozličných dravců

            
Bližší informace budou zveřejněny na plakátech před uskutečněním akce, na veřejných tabulích a internetu. Už teď se těšíme na Vaši účast.

,, Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředku Fondu mikroprojektů, spravovaného Trenčínským samosprávním krajem. "

Mikroprojekt - Atraktivní místa slovensko-českého pohraničí


Mikroprojekt zahrnuje sedm atraktivních míst slovensko-českého pohraničí

CÍLEM JE ZACHOVAT TRADICE A podporovat přátelské VAZBY

Trenčín: Atraktivní místa pohraničí Horné Srnie / Brumov - Bylnice (ČR) je název nového úspěšného projektu obce Horné Srnie, který je výsledkem dobré spolupráce obcí ležících na místě bývalého hraničního přechodu s Českou Republikou. Mikroprojekt spolufinancovaný Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Trenčianským krajem je situován na pomoc přímé pohraniční oblasti Horné Srnie (SK) / Brumov - Bylnice (CZ). Vzhledem na polohu přímých sousedů nejde pouze o spolupráci obcí jako institucí, ale o podporu staletých tradic, kulturních, společenských, příbuzenských a přátelských vazeb. Dobře vybavené obce s uzavřenou partnerskou smlouvou od roku 2004 již dnes dobře spolupracují v kulturní i sportovní oblasti. Dnes jde o rozšíření této spolupráce s dopadem na běžných občanů pohraničí.

Program cezhraničnej spolupráce


Itemid:4